CCleaner கணினிகளிடமிருந்து மென்பொருளை நீக்குகிறது!

0
CCleaner
CCleaner

CCleaner கணினிகளிடமிருந்து மென்பொருளை நீக்குகிறது. அவாஸ்ட் நிறுவனம் வாங்கிய பின் சிசிகிளினர் மென்பொருளில் நிறைய பிழைகள் நடந்துள்ளன.

சமீபத்திய பதிப்பு, 5.45, இப்போது அவாஸ்ட் நிறுவனத்தினால் நீக்கப்பட்டு 5.44 பதிப்பினை மீழவும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் சிசிகிளினர் உங்களுடைய கணினியில் பாவிக்கின்றீர்கள் என்றால் பதிப்பு 5.44 பாவிக்கவும்.